Regulamin

REGULAMIN OGÓLNY

1. Zajęcia grupowe w formie kursów odbywają się według harmonogramu – planu zajęć, podanego na stronie internetowej;

2. Czas trwania zajęć na pływalni wynosi 45 minut (w tym wliczony jest czas na organizację, rozgrzewkę oraz czynności po zakończonych zajęciach, wynikające z zasad przebywania na zajęciach). Po przekroczeniu czasu 65 minut na pływalni naliczane są dodatkowych opłaty, które pokrywa uczestnik;

3. Szkoła Pływania, zastrzega sobie prawo zmiany godziny zajęć, w sytuacjach gdy liczba uczestników na kolejnym cyklu zmniejszy się. Następstwem tego będzie łączenie grup realizujących dalszy program zajęć;

4. Szkoła Pływania, zastrzega sobie prawo zmiany kadry prowadzącej zajęcia w każdym momencie trwania kursu;

5. Nie ma możliwościowi odrabiania niewykorzystanych zajęć spowodowanych nie obecnością. 

6. W sytuacji niezrealizowanych zajęć ze strony Sport For You (np. z przyczyn technicznych - awaria na basenie, itp.), zobowiązujemy się zrealizować zajęcia w innym terminie;

7. Sport For You zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji torów, z powodu rozgrywanych zawodów, organizacji imprez oraz konserwacji obiektu.

8. Za wszystkie szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie prawni;

9. Obowiązkiem każdego rodzica jest doprowadzenie dziecka na rozgrzewkę przed zajęciami i słowne poinformowanie o tym prowadzących zajęcia.

10. Prowadzący zajęcia nie odpowiadają za rzeczy pozostawione w czasie prowadzenia zajęć;

11. Każdy uczestnik zajęć na pływalni powinien posiadać strój kąpielowy, czepek, okulary do pływania, ręcznik kąpielowy oraz klapki;

12. Pytania należy kierować do prowadzących zajęcia przed lub po zajęciach, telefonicznie 511-208-770 lub pocztą elektroniczną sabina.rzepka@sportforyou.eu ;

13. Uczestnik zajęć  zobowiązuje się do wykonywania poleceń prowadzących zajęcia;

14. Prowadzący zajęcia odpowiada za uczestnika kursu tylko i wyłącznie w czasie trwania zajęć. Przed zajeciami i po jej zakończeniu za dzieci odpowiadają rodzice (opiekunowie);

15. Każdy uczestnik musi podpisać w umowie oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do pływania. W razie istniejących chorób uczestnik musi przekazać informacje prowadzącym instruktorom o chorobie oraz postępowaniu w nagłych przypadkach. Dodatkowo w umowie napisać jaka to choroba, oraz opisać, że uczestnictwo zajęciach nie jest przeciwskazaniem do pływania.

16. Uczestnik zajęć akceptuje tę formę zajęć i oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań lekarskich, podpisując stosowne oświadczenie (w przypadku osoby niepełnoletniej rodzic lub opiekun prawny;

17. Rodzic bądź opiekun prawny jest zobowiązany zapoznać dziecko niepełnoletnie z regulaminem bezpieczeństwa na pływalni podanym niżej:

  • Uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na pływalni w szczególności do stosowania się do niniejszych zakazów:

- zakazu biegania na terenie basenu

- zakazu skakania do basenu bez wyraźnego polecenia prowadzących kurs

- zakazu opuszczania niecki basenu w czasie lekcji, bez uprzedniego zgłoszenia tego prowadzącemu

- zakazu popychania, podtapiania innych uczestników kursu

- uczestnik zajęć nie może stwarzać sytuacji niebezpiecznych dla niego i innych uczestników kursu.

18. Sport For You zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu;

19. Osoby, które nie wyrażają zgody na zamieszczanie w serwisie internetowym www.sportforyou.eu lub w innych materiałach promocyjnych - zdjęć z ich udziałem, wykonanych na zajęciach, proszone są o przekazanie tej informacji pisemnie prowadzącemu zajęcia;

20. Zasady płatności za zajęcia znajdują się w osobnym regulaminie płatności;

21. W przypadku całkowitej rezygnacji z zajęć i chęci rozwiązania umowy nie zostają zwrócone w formie finansowej niewykorzystane zajęcia kursowe. Można natomiast przepisać umowę na inną osobę, jednak płatności muszą zostać rozwiązane pomiędzy samymi zainteresowanymi.

       21.1. Zaprzestanie uczęszczania na zajęcia nie jest jednoznaczne z ustaniem trwania umowy. Oliczane będą dalsze     100% koszty uczestnictwa w zajęciach zgodnie z cennikiem, które należy regulować zgodnie z regulaminem płatności aż do czasu na jaki umowa została podpisana. (Powyższy punkt 20.1. stanowi również uzupełnienie pkt. 5 regulaminu ogólnego)

       21.2. Umowa zostaje podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego w przypadku kiedy jest to dziecko lub młodzież przed ukończeniem 18 r.ż. (osoba niepełnoletnia). Osoby posiadające pełnoletniość podpisują umowę potwierdzając ją własnoręcznym podpisem dla umowy dotyczącej ich osoby.

       21.3. Umowę podpisuje się osobno na pierwszy i na drugi semestr nauki pływania.

22. Zapisanie i uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z przyjęciem oraz respektowaniem:  regulaminu ogólnego, regulaminu płatności i warunków umowy zawartej pomiędzy stronami. 

REGULAMIN PŁATNOŚCI

1. Warunkiem zapisu i uczestnictwa w zajęciach kursowych jest dokonanie wpłaty za zajęcia w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem pierwszego dnia rozpoczynającego się kursu;

2. Opłata wniesiona za zajęcia nie uwzględnia atrakcji nie związanych z zajęciami;

3. Płatność reguluje się na pierwszych zajęciach rozpoczynającego się kursu;

4. Wpłaty za zajęcia dokonuje się gotówką na pływalni WODNIK;

5. Szkoła Sport For You nie dokonuje zwrotów wpłat za nie zrealizowane zajęcia uczestnika;

6. Cena zajęć obejmuje bilet wstępu na pływalnię;

7. Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z przyjęciem i respektowaniem  regulaminu płatności, regulaminu ogólnego i umowy pomiędzy stronami.